×

ANBI

Stichting Pleyade heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt; voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden; gevestigd is in het Koninkrijk, en door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt.

Fiscale voordelen

Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000 (de drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen). Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Gegevens ten behoeve van ANBI

Naam instelling

Pleyade / Stichting Pleyade

Fiscaal nummer

810960679

Contactgegevens           

Postbus 4020, 6803 EA Arnhem

Telefoon: 026 – 751 7300

E-mail: secretariaatRvB@pleyade.nl

Doelstelling

Pleyade biedt liefdevolle zorg en ondersteuning aan ouderen in Arnhem, Elst en de Liemers. Dit doen we zowel aan huis, als op onze twaalf locaties. Wij hebben de maatschappelijke opdracht om goede en toegankelijke gezondheidszorg en dienstverlening te realiseren. In de wijken en dorpen waar we werken hebben we een aanbod dat in samenhang en samenwerking met anderen wordt geleverd, op basis van de vraag van de samenleving. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we het zelfzorgend vermogen van een wijk versterken en dat iedereen aan de maatschappij moet kunnen deelnemen. We leveren zorg aan zowel intra- als extramurale cliënten. De intramurale zorg betreft verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en ondersteunende begeleiding of een combinatie van deze functies, al naar gelang de indicatie van de cliënt. De extramurale zorg die we bieden betreft zowel huishoudelijke verzorging (WMO-zorg; Wet Maatschappelijke Ondersteuning) als persoonlijke verzorging en verpleging. We leveren ZZP 1 tot en met 9. Ook bieden we zowel WMO zorg (huishoudelijke verzorging) als persoonlijke verzorging en verpleging aan extramurale cliënten.

Beleidsplan

Relevante informatie is te vinden in het kwaliteitsplan van Pleyade.

Bestuurssamenstelling en namen leden

éénhoofdig raad van bestuur: Drs. F. de Vroome

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor bestuur: conform WNT, klasse III

Beloningsbeleid voor personeel: volgens cao-vvt.

Verslag activiteiten      

Zie jaarverslag.

Financiële verantwoording      

Zie jaarverantwoording, zoals gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl.