×

Kernprincipes en uitgangspunten

Statutaire doelstelling

De bevordering van de kwaliteit van patiëntenzorg door het exclusief (financieel) ondersteunen van activiteiten en projecten, die niet of moeilijk uit de reguliere budgetten kunnen worden bekostigd en die gericht zijn op het apart door het bestuur gedefinieerde en aan Stichting Pleyade, met de statutaire zetel in de gemeente Arnhem, verbonden doelgroepen.

Werkzaamheden instelling

Vrienden van Pleyade wil haar doelstelling behalen doormiddel van het inzetten van alle mogelijke wettelijke middelen, het vergaren van financiële middelen en het (doen) organiseren van acties en evenementen ter ondersteuning van die doelstelling. Haar doelstelling is daarmee een afgeleide van de werkzaamheden van Pleyade en is daarmee gericht op het dienen van een algemeen belang.

Missie

Vrienden van Pleyade spant zich in Pleyade dusdanig te ondersteunen dat het motto ‘Koester het contact’ zo veel mogelijk tot zijn recht kan komen. Dit vindt plaats door het (financieel) mogelijk maken van activiteiten en projecten, die bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van leven van cliënten van Pleyade.

Werving van gelden

Vrienden van Pleyade werft gelden door middel van donateurwerving, opbrengsten van activiteiten en stichtingskapitaal, het verkrijgen van subsidies van vermogensfondsen en door verwerving van legaten, erfstellingen, schenking of op andere wijze.

Geen winstoogmerk

Vrienden van Pleyade heeft geen winstoogmerk, maar streeft er uiteraard naar een positief saldo te genereren.

Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Vrienden van Pleyade. Geen van de bestuursleden ontvangt een andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bestuur

Het bestuur van Vrienden van Pleyade bestaat uit het bestuur van Stichting Pleyade, te weten: de heer F. de Vroome (voorzitter).