×

HKZ kwaliteitsmanagementsysteem

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Pleyade voldoet aan de kwaliteitsnormen voor de zorg. Dit wordt beoordeeld door een externe toetsingsinstantie (KIWA). Elk jaar wordt opnieuw getoetst of we het certificaat mogen behouden.

Kwaliteit meetbaar maken

Pleyade gebruikt de volgende kwaliteitsinstrumenten om de kwaliteit te meten. Team kwaliteit en beleid monitort het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem en toetst dit intern.

1. Meetinstrumenten

Meetinstrumenten zijn onder andere interne audits, MIC-meldingen, klachtenregistratie, metingen van cliënt- en medewerkertevredenheid en -veiligheid. De uitkomsten van deze metingen bespreken we met de teams en de cliëntenraad, en uiteraard daar waar mogelijk met de cliënten. Samen bepalen wat we gaan doen om de kwaliteit nog verder te verbeteren.

2. Verantwoording

De teamhoofden en managers leggen in maand en kwartaalrapportages verantwoording af over de behaalde resultaten in de afgelopen periode, en de te behalen doelen in de komende periode.

3. Monitoring

Team kwaliteit en beleid monitort metingen en rapportages en adviseert hierover. Ook evalueert kwaliteit en beleid de ingezette instrumenten om ervoor te zorgen dat we geen overbodige metingen doen.

Verslagen Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) toetst periodiek of zorgorganisaties voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de zorg. Op de website van de IGJ zijn de meest recente verslagen hiervan te vinden.