×

Organisatie

Pleyade heeft één bestuurder, Floor de Vroome. Hoe de organisatiestructuur er verder uit ziet, kunt u zien in het organogram. Uitgangspunt voor de managementstructuur is een zo plat mogelijke organisatie met maximaal drie hiërarchische lagen. Dit doen we omdat we waarde hechten aan het nemen van verantwoordelijkheid. Door verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo dicht mogelijk bij het primaire proces te houden, realiseren we regelruimte rondom de 24-uurszorg en het dagelijks leven van de cliënt.

De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad houdt toezicht op het beleid en bestuur van Pleyade en heeft vier leden. Integriteit en transparantie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten, waarbij de governance code zorg leidend is.   

Medezeggenschap voor cliënten is georganiseerd via lokale en centrale cliëntenraden. De raden vertegenwoordigen de cliënten en adviseren gevraagd en ongevraagd over dagelijkse gang van zaken en beleid van Pleyade. Ze vormen zo de schakel tussen cliënten enerzijds en de zorgverleners, managers en bestuurder anderzijds.

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt als zelfstandig orgaan de belangen van alle medewerkers binnen Pleyade. De OR en de bestuurder voeren frequent overleg over het (personeels)beleid van de or-ganisatie, waarin de OR inspraak heeft. De OR van Pleyade verdiept zich intensief in tal van onderwerpen, zoals personeelsbeleid, opleidingen en het arbo-beleid.

De professionele adviesraad (PAR) adviseert de bestuurder over vraagstukken die de kwaliteit van leven van de cliënt raken. In de PAR zitten medewerkers vanuit verschillende disciplines. Elk met hun eigen beroepskennis en achtergrond helpen zij Pleyade de juiste keuzes te maken in het organiseren van onze professionele zorg. De PAR is in mei 2018 opgericht, in eerste instantie als pilot voor één jaar.

Pleyade heeft een ANBI-status.

Wij gebruiken cookies op de website. Anonieme analytische cookies laten ons zien hoe de website wordt gebruikt. Met die inzichten monitoren en verbeteren we pleyade.nl. Lees meer

Ik ga niet akoord